Algemene voorwaarden, privacy en gegevensbescherming

 
Algemene Voorwaarden Praktijk Mesologie Groningen

Begrippen

 

# Zorgaanbieder : Praktijk Mesologie Groningen, ingeschreven in het KvK handelsregister onder nummer 76669009 en gevestigd op Hereweg 114, 9725 AK Groningen. #BEROEPSVERENIGING: VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen), ingeschreven in het KvK handelsregister onder nummer 40103470 en gevestigd op Berg 65C, 5671 CB Nuenen; en de NVVM (Nederlandse Vereniging Voor Mesologie), ingeschreven in het KvK handelsregister onder nummer V40539288 en gevestigd op Contactweg 145, 1014 BJ Amsterdam.

 

# KOEPEL: RBCZ (register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) gevestigd op Kloosterstraat 282, 4700 AB Roosendaal.

 

# Klacht- en tuchtrecht: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij een tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. 

 

# Klachtenfunctionaris: de klachtenfunctionaris is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van BEROEPSVERENIGING/KOEPEL en de geschillencommissie.

 

# Geschillencommissie: de geschillencommissie voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

 

WGBO : In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

 

Cliënt / patiënt : Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.

 

# Behandeling : de door de Praktijk Mesologie Groningen aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke instemming van cliënt / patiënt welke binnen het opleidingsgebied ligt van de Praktijk Mesologie Groningen

 

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

 

# Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door de Praktijk Mesologie Groningen uit te voeren opdrachten.

 

# De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

# Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel zaken afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor de Praktijk Mesologie Groningen slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

Zorgaanbieder

 

# De Praktijk Mesologie Groningen   is lid van de beroepsvereniging VBAG. Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ koepelorganisatie. Informatie over deze beroepsvereniging en over de koepelorganisatie kunt u vinden op https://vbag.nl en www.rbcz.nl .

 

# De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de beroepsvereniging VBAG en de kwaliteitsmaatstaven van de Nederlandse Vereniging Voor Mesologie (NVVM). Deze kunt u vinden op www.mesologie.nl .

 

Behandeling

 

# De behandeling start met uw schriftelijke toestemming met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de mogelijk verdere behandeling. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit concept. Er vinden regelmatig evaluatiesessie plaats waarin u zelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie. Een uitleg over de behandelingswijze kunt u vinden op www.mesologiegroningen.info .

 

# De sessies duren een tot anderhalf uur (intake) en een uur voor een vervolgafspraak. Na ongeveer zes weken kan een volgende afspraak plaatsvinden.

 

# U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent een toestemmingsformulier voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.

 

# Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De afspraak gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

 

# In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de afspraak afgezegd.

 

#  De zorgverlener van de Praktijk Mesologie Groningen werkt als zelfstandige zorgverlenerVoor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van de Praktijk Mesologie Groningen kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, het aanbieden van workshops of het verzorgen van trainingen.

 

Betaling

 

# De kosten per therapiesessie bedragen € 115 euro voor het intake gesprek en € 85 euro per afspraak daarna. Voor een overzicht van tarieven wordt verwezen naar de website www.mesologiegroningen.info of naar de documentatie aanwezig in de praktijk.

 

# De factuur betaalt u contant, per pin of per IBAN overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u dezelfde dag toegestuurd via de e-mail / direct na de behandeling overhandigd. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij

uw ziektekostenverzekering.

 

# Betalingen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.

 

# De Praktijk Mesologie Groningen is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de afspraak (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de beroepsverenigingen VBAG en NVVM en is aangesloten bij de RBCZ koepel. Ook voldoet de Praktijk Mesologie Groningen aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vindt u op www.mesologiegroningen.info.

 

Annulering

 

# Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet-tijdige annulering wordt 50% van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

# Annulering geeft u per voorkeur sms / whatsapp / e-mail door, waarbij de datum van de ontvangst bindend is.

 

Dossiervoering

 

# De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatie­verslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, niet eerder dan na 20 jaar na afronding van het proces van uw  behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

 

# De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.

 

# Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van RBCZ en VBAG en NVVM. Deze zijn op te vragen bij de zorgverlener.

 

Klachtenregeling

 

# In geval van klachten geldt allereerst het bezoek uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen kunt uitkomen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (mesologiegroningen@yahoo.com) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door de Praktijk Mesologie Groningen. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden omgegaan met de verkregen informatie.

 

# Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de beroepsvereniging VBAG, dewelke toegang tot een zogeheten onafhankelijke klachtenfunctionaris en vervolgens de onafhankelijke geschillencommissie inhoudt. De procedure is te vinden op de website van de VBAG (Klachten en geschillen | VBAG beroepsvereniging & platform) en via een link op de website van Praktijk Mesologie Groningen. Op deze wijze wordt voldaan aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 

# Wanneer u een klacht indient via de VBAG geschillenmechanismen informeert u de zorgverlener

te allen tijde vooraf.

 

Aansprakelijkheid

 

# U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.

 

# De Praktijk Mesologie Groningen is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

 

# De Praktijk Mesologie Groningen heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze

aansprakelijkheidsverzekering beschermt de Praktijk Mesologie Groningen tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering van de verzekeraar.

 

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

 

# De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en mogelijk melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op de jeugdzorg de plicht om via het stappenplan in de meldcode na te gaan of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Indien zulks de conclusie is, heeft de zorgverlener de plicht dit te melden bij Veilig Thuis. De meldcode omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder. In het volgende document kunt u lezen hoe een zorgverlener / therapeut te werk kan gaan: Signalen-kaart huiselijk geweld en kindermishandeling.pdf

 

AVG

 

#  De Praktijk Mesologie Groningen houdt persoonsgegevens bij van cliënten / patiënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op www.mesologiegroningen.info (hieronder) meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

 

Toepasselijk recht

 

# Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten / patiënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord Nederland.

 

PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): de privacy-verklaring van de Praktijk Mesologie Groningen

Inleiding

De privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht voor de gehele Europese Unie. Ook zorgberoepen hebben op grond van deze wet ter bescherming van de privacy en persoonsgegevens verschillende verplichtingen, omdat zij met persoonsgegevens werken; andersom heeft degene van wie de persoonsgegevens zijn, bepaalde rechten richting de zorgverlener aan wie de persoonsgegevens worden toever­trouwd. Specifiek voor de gezondheidszorg bestaan er ook nog aanvullende regels, die te vinden zijn in de WGBO: de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst. Het onderstaande reglement is bedoeld de cliënten van de Praktijk Mesologie Groningen te informeren over de plichten van de praktijk en de rechten van de cliënt op grond van de AVG (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg) en WGBO (Wat zijn mijn rechten en plichten bij een medische behandeling? | Rechten van patiënt en privacy | Rijksoverheid.nl)

Zorg en persoonsgegevens

In de Praktijk Mesologie Groningen worden diverse persoonsgegevens van de cliënt verwerkt. Dit is noodzakelijk ten einde de cliënt goed te kunnen behandelen en de betaling en mogelijke vergoeding daarvoor te kunnen afwikkelen. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelende therapeut een dossier aanlegt. Dit is zelfs een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), hierboven reeds genoemd. Het dossier bevat verschillende persoonsgegevens, alsmede informatie aangaande en aantekeningen over cliënts gezondheidstoestand; ook de gegevens over de uitgevoerde probleemanalyse (anamnese), behandeling(en) en uitkomsten (tezamen: therapie-advies). Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden van cliënt, die uit noodzaak voor cliënts behandeling, met diens expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij andere relevante zorgverleners. Ten aanzien van dit alles geldt de plicht voor de zorgverlener de privacy van cliënt te waarborgen, door zorgvuldig met diens persoonsgegevens om te gaan, en ervoor zorg te dragen dat onbevoegden geen toegang hebben tot genoemde gegevens.

Als behandelende therapeut heeft de praktijkhoudster als enige toegang tot de gegevens in het dossier van cliënten. Praktijkhoudster heeft een wettelijk opgelegde geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit de dossiers kunnen echter wel nog gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

-       Voor intercollegiaal overleg, slechts na expliciete toestemming van de client;

-       Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

-       Voor het opstellen van facturen

Op cliënts verzoek kan diens dossier worden overgedragen aan een andere therapeut; omgekeerd kan de therapeut de cliënt verzoeken een andere therapeut te zoeken en het dossier daarheen te laten sturen (bv bij beëindiging werkzaamheden van de therapeut)

Mocht de therapeut nog andere redenen hebben gebruik te willen maken van cliënts gegevens, dan is zulks slechts mogelijk na overleg met en instemming van cliënt.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard (gerekend vanaf de laatst genoten behandeling), zoals verplichtend voorgeschreven in de wet op de behandelovereenkomst (WGBO). Het kan voorkomen dat gegevens langer worden bewaard, indien zulks noodzakelijk is voor de gezondheid van cliënt. Dit is aan de behandelaar te beoordelen.

Rechten van cliënten

Uitdrukkelijk wordt gesteld dat cliënten steeds het recht hebben om

-       Te weten of en welke persoonsgegevens van cliënt verwerkt worden

-       Te vragen om inzage of om een afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

-       Te vragen om correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;

-       Te vragen om (gedeeltelijke) vernietiging van clients medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Mocht cliënt gebruik willen maken van bovenstaande rechten, dan wordt hij verzocht dit mondeling mede te delen aan de therapeut.

De Zorgnota en persoonsgegevens

Op de zorgnota die de cliënt ontvangt na afloop van de behandeling, staan slechts die gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat cliënt deze nota mogelijkerwijs kan declareren bij de zorgverzekeraar. Het betreft:

-       Naam, adres en woonplaats van client;

-       Datum van behandeling en declaratienummer;

-       Een korte omschrijving van de geboden behandeling, bij voorbeeld ‘Consult mesologie’.

-       De kosten en betaaltermijn/methode

Klachten

Indien cliënt klachten heeft, wordt hij allereerst van harte genood de klachten te delen met de therapeut, ten faveure van directe en snelle behandeling en oplossing daarvan. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan heeft de beroepsvereniging waarbij therapeut is aangesloten (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze, de VBAG), een geschillen-mechanisme