Wat als u onverhoopt een klacht heeft?

 
Als gediplomeerd mesologe (een zesjarige HBO+ opleiding) ben ik lid van de Nederlandse Vereniging Van Mesologen (https://www.mesologie.nl) en geregistreerd bij het Nederlandse Register Mesologie. Mesologie is een beschermd beroep en een mesoloog voert zijn/haar praktijk volgens strakke richtlijnen, waaronder de verplichting regelmatig bij te scholen (https://www.mesologie.nl/index.php?q=Reglementen). In diezelfde reglementen staan ook de bepalingen inzake de beroepscode (hoe professioneel te handelen jegens cliënten), klachten (welke spelregels moeten er gevolgd worden in geval van klachten) en tuchtrecht (van kracht in geval van - ernstig - laakbaar handelen van de mesoloog), waaraan de mesoloog is onderworpen. Ten slotte is uw mesologe ook nog onderworpen aan de klachten- en geschillenregimes van de overkoepelende Vereniging Beroepsbeoefenaren Alternatieve Geneeswijzen (VBAG) en het Register Beoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Via alledrie de beroepsverenigingen staat de weg naar tuchtrechtelijke behandeling van een klacht open (https://www.tcz.nu/u-heeft-een-klacht.html). Hieronder vindt u de gedetailleerde gang van zaken.
 

Klachtenregeling en tuchtrecht in geval van klachten: procedures 

 

Als uw mesologe doe ik er alles aan u hoffelijke, professionele en adequate diensten te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het kan natuurlijk gaan om een misverstand, maar ook om reële klachten. Hieronder vindt u het stappenplan dat gehanteerd wordt.

  

In geval van klachten geldt allereerst het verzoek uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen kunt uitkomen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (mesologiegroningen@yahoo.com) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geīnformeerd door de Praktijk Mesologie Groningen. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden omgegaan met de verkregen informatie.

 

Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke

klachtenprocedure van de beroepsvereniging VBAG, dewelke toegang tot een zogeheten onafhankelijke klachtenfunctionaris en vervolgens de onafhankelijke geschillencommissie inhoudt. De procedure is te vinden op de website van de VBAG (https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/en via een link op de website van Praktijk Mesologie Groningen. Op deze wijze wordt voldaan aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 

Wanneer u een klacht indient via de VBAG geschillenmechanismen informeert u de zorgverlener te allen tijde vooraf.

 

# Uiteindelijk, als uw klacht een zogeheten tuchtwaardige klacht is, kan de geschillenfunctionaris u adviseren het relevante tuchtrecht-college te benaderen.

 

#Ten slotte: tijdens het contact tussen therapeut en client kunnen zich zaken voordoen, waarvan de therapeut wenst te leren door deze te documenteren. Doel is de dienstverlening aan de client te verbeteren. Dit geschiedt via het zogeheten VIM systeem: het veilig (bijna) incidenten melden. Deze procedure kent een wettelijke basis in de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg, zie

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037173/2021-07-01

 

Het is aan de therapeut / zorgverlener te beslissen of er de noodzaak is de rapportage te delen met de client, hetgeen altijd zo zal zijn als de gezondheid of welzijn van de client in het spel is. Hieronder vindt u het zogeheten VIM formulier dat de Praktijk Mesologie Groningen hanteert:

VIM procedure WKKGZ.docx